K
O
N
K
U
R
S

Regulamin konkursu „Wygraj iPada 2 w The Happy Monday”
(„Warunki konkursu”)

1. Organizatorem konkursu „Wygraj iPada 2 w The Happy Monday” w serwisie THM.pl jest Grupa Dentysta.eu, ul. Plebiscytowa 33, 44-280 Rydułtowy, NIP: 6472372953, , zwana dalej „Organizatorem”.

  1.1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

  1.2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

  1.3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.


2. Konkurs „Wygraj iPada 2 w The Happy Monday" polega na dodawaniu obrazków na stronie obrazki.thm.pl oraz polecanie ich znajomym aby skorzystali z funkcji "Udostępnij" znajdującej się pod obrazkiem na stronie głównej serwisu thm.pl lub szczegółowej strony obrazka.

3. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy w terminie od dnia 1 maja 2011 roku do dnia 30 czerwca 2011 roku do godziny 12.00.

4. W Konkursie może wziąć udział każdy zalogowany Użytkownik serwisu THM.pl („Gracz”), który po wysłaniu formularza zgłoszeniowego, doda własny obrazek na stronie obrazki.thm.pl, w czasie oznaczonym powyżej zbierając równocześnie Udostępnienia na portalu społecznościowym Facebook, a także zaakceptuje Warunki konkursu oraz zgodzi się na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu. Warunkiem uczestnictwa obrazka w konkursie jest jego zaakceptowanie przez moderatora.

  4.1. Obrazki zatwierdzone przez moderatora to takie, które trafiły na stronę główną serwisu obrazki.thm.pl. Obrazki znajdujące się w poczekalni nie biorą udziału w konkursie.


  5. Każde dodany obrazek (zgodny z Warunkami korzystania z serwisu) może zostać udostępniony na społecznościowym portalu Facebook.com. Przycisk udostępnienia znajduje się pod dodanym obrazekiem. Po każdym kliknięciu udostępnienia i poleceniu obrazka przez nową osobę licznik znajdujący obok przycisku "Udostępnij" zwiększa swoją wartość o 1.

   5.1. Udostępnienie uznaje się za zaliczone gdy osoba udostępniająca odwiedziła stronę ze szczegółami obrazka (np. http://obrazki.thm.pl/11111/)


  6. Zwycięzcą Konkursu będzie:

   6.1. Osoba, która w trakcie trwania konkursu osiągnie największą liczbę Zaliczonych Udostępnień swojego obrazka.

   6.2. Gracz, który poprawnie wypełnił pole nagrody dodatkowej - został fanem The Happy Monday na portalu Facebook poprzez kliknięcie w przycisk „Lubię to”, podał odnośnik do swojego profilu Facebook, krótko napisał za co lubi serwis THM.pl oraz dodał największą liczbę pełnowartościowych zgodnych z warunkami komentarzy w serwisie thm.pl.


  7. Jeżeli kilku Graczy zdobędzie taką samą liczbę Udostępnień, zwycięża osoba, która zdobyła daną liczbę Udostępnień wcześniej.

  8.Osoba, która zdobyła największą sumę punktów Zaliczonych Udostępnień podczas trwania konkursu, otrzyma nagrodę główną.

  9. Nagroda główna to:

   9.1. iPad 2 16GB WiFi o wartości 2 300 zł brutto,

   9.1.1 Uczestnik Konkursu nagrodzony nagrodą główną określoną w ustępie 1 powyżej obowiązany jest zgodnie z art. 30 ustęp 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uiścić zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody, dostarczyć Organizatorowi potwierdzenie dokonania przelewu na konto Organizatora (płatnika podatku) kwoty należnego zryczałtowanego podatku. Warunkiem wydania nagrody, o której mowa w niniejszym ustępie jest doręczenie Organizatorowi powyższego potwierdzenia.

   9.1.2 Nagrody konkursowe zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską na koszt Organizatora na adres pocztowy wskazany przez Uczestnika w zgłoszeniu do Konkursu.


  10. Gracz, który prawidłowo wypełnił pole nagrody dodatkowej oraz którego wypowiedź za co lubi serwis THM.pl zostanie uznana przez Organizatora za najciekawszą, otrzyma nagrodę dodatkową.

  11. Nagroda dodatkowa to nagroda w postaci doładowania wyznaczonego numeru telefonu o kwotę 50 zł brutto.

  12. Gracz może wygrać tylko jedną nagrodę główną lub tylko jedną nagrodę dodatkową.

  13. Fundatorem wszystkich nagród jest Organizator.

  14. W terminie najpóźniej trzech dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu, do zwycięzców zostanie przesłana informacja o wygranej oraz prośba o podanie danych niezbędnych do przesłania nagrody na adres email podany przez Gracza w trakcie rejestracji w serwisie THM.pl. Dodatkowo wyniki Konkursu będą ogłaszane na stronie konkursu, gdzie zostaną podane pseudonimy zwycięzców z ilością zgromadzonych przez nich punktów Udostępnień.

  15. Nagroda główna oraz nagroda dodatkowa będą przesyłane do zwycięzców w terminie 30 (trzydziestu) dni od momentu dostarczenia danych niezbędnych do przesłania nagrody.

  16. W przypadku braku kontaktu przez 30 (trzydzieści) dni od momentu przesłania przez Organizatora e-mailem prośby o podanie danych potrzebnych do przesłania nagrody do zwycięzcy, nagrody pozostaną u Organizatora.

  17. Zabronione jest uczestnictwo w grze w zautomatyzowany sposób. Zabronione jest także korzystanie z tzw. botów lub programów oszukujących skrypt strony oraz generowanie masowych niezaliczonych udostępnień (bez zaliczonej wizyty na stronie szczegółów obrazka) Zawartość dodawanych obrazków nie może być również sprzeczna z Warunkami korzystania z serwisu The Happy Monday.

  18. Organizator może wykluczyć Gracza z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Gracza postanowień Warunków konkursu, Warunków korzystania z serwisu THM.pl oraz zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów. Organizator zastrzega, iż w tych okolicznościach nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec takiego Gracza za jego wykluczenie z Konkursu.

  19. W przypadku, gdy w Konkursie uczestnictwo zadeklaruje mniej niż 200 Aktywnych Graczy*, Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia i anulowania Konkursu.
  *Aktywny Gracz - użytkownik który dodał przynajmniej 3 zatwierdzone przez moderatora obrazki, z czego przynajmniej jednen osiągnął minimum 100 Zaliczonych Udostępnień.

  20. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani najbliższa rodzina Organizatora.

  21. Administratorem danych osobowych jest serwis The Happy Monday.

  22. Konkurs nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. 2009 r. nr 201, poz. 1540 ze zm.).

  23. W trakcie trwania Konkursu treść Warunków konkursu będzie dostępna na stronie http://popieprzone.thm.pl/warunki-konkursu/.

  24. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i odwołania konkursu gdy nie zostanie zebrana minimalna liczba graczy.

  25. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Warunkami konkursu decyzje podejmuje Organizator Konkursu.